Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur…

Eikenbos kan wel tegen een stootje. Dit bos hoef je niets aan te doen

Vandaag in de Online Cursus Bullshitdetectie: Wie claimt dat ‘de‘ natuur last van stikstofdepositie heeft, die liegt. Bij de non-discussie over stikstof die ‘de’ natuur zou schaden, bedoelt men een specifieke natuur die door Wageningse kersenplukkers werd geselecteerd als Han van Dobben.

Die ‘natuur’, voormalige agrarische roofbouwterreintjes die ‘kwetsbare natuur’ heten zijn eigenlijk de minst natuurlijke natuur van Nederland.

Bovendien leunt de theorie rond stikstofvervuiling op een wetenschappelijk drijfzand en een kaartenhuis van modellen.

Dat kaartenhuis mag van onze leugenachtige & corrupte overheid (LNV-Ministerie & haar Stichting Wageningen Research), ASR Vermogensbeheer en de Rabobank niet instorten, want dan is dat ministerie een belangrijk pressiemiddel voor het platteland kwijt en voor grondpolitiek.

Als de boer z’n koeien en paarden in de wei zet: GEEN NATUUR! De indoctrinatie begint al bij Natuniek op de Basisschool

De herfst hangt weer in de lucht, de rotting, de reuk van verval, het zachte licht en de koude ochtenden, het vocht. Dus vandaag bovenste foto van een oud eikenbos op de Veluwe, die arme zandgrond die wij automatisch met ‘bos’ associeren, omdat op de laagwaardige gronden door historische oorzaken het meeste bos bleef staan, of juist werd herplant.

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis, daar door mensen van Staatsbosbeheer neergezet, maar slechter verzorgd: ‘echte’ natuur 🙂

Want op de hoogwaardige landbouwgronden, daar ga je geen bomen planten, daar teel je gewassen met hoge opbrengst per dure hectare. Daarom zijn kreten van Staatsbosbeheer dat ze wel 100 duizend hectare bos gaan planten per definitie bullshit. Met agrarische grondprijzen van meer dan 50 duizend euro per hectare, in de Noord Oost Polder zelfs boven de ton euro per hectare.

Normaliter had je natuurlijk overal bos in Holzland Holland, en wanneer dat bos op bijvoorbeeld vruchtbare kleigronden als de Flevopolder of hier in Friesland de kans krijgt, spuit het de grond uit.

…de zandige savanne van de Hoge Veluwe; door stikstofbemesting wordt de arme zandgrond productiever, zij ‘vergrast’.

Door historische oorzaak- hoe natuurclubs afgelopen eeuw aan haar terreintjes kwamen- kregen we ook een vertekend beeld van ‘natuurgebieden’; Namelijk die snippers heide op arme roofbouwgrond, kaalgegraasde en geplagde ‘stuifzanden’ en ‘blauwgraslandjes’, dus uitgeboerde grond van al haar voedingstoffen beroofd.

Zeg maar ‘the stone that the farmer refused’, die werd de cornerstone van ‘natuurgebieden’. De ironie wil dus, dat wat wij ‘natuur’ noemen eigenlijk de minst natuurlijke terreinen zijn als onderstaand stuifzand met Trudy. Dat blijft alleen door intensief beheer zo, met zware machines en herstelsubsidies.

Trudy!

En zo is het Nederlandse natuurbeleid inclusief de PAS/Stikstof-impasse dus afgestemd op die voedsel-ARME natuur, dus plantensoorten die zich bij armoede aanpasten en daarbij gedijden. Terwijl we verder een juist voedselrijk Deltaland zijn. Daarom hieronder een serie foto’s van ECHTE inheemse natuur die prima bij meer stikstof gedijt. Dat is natuur die geen beheer nodig heeft, geen SNL-subsidies of PAS-herstelprogramma’s.

Het ECHTE ‘oerbos’ in ‘Holzland’ bestond eerder uit moerasbos, elzenbroekbos als hieronder in de Flevopolder gefotografeerd. Binnen 60 jaar spoot dat zo de grond uit:

Oerrr

…of zoals hier in de Martelaarsgracht van het Naardermeer:

Martelaarsgracht in het voorjaar, Elzenbroekbos in oervorm, landschap zonder menselijke zonden…

Dat ontstaat dan bijvoorbeeld in zo’n rivierdelta als moerasbos, kijk, dit landschap hieronder is wat je in Nederland vooral kon vinden. Dat zet bij ‘nieuwe’ natuur in uiterwaarden opnieuw de toon. Pure jungle, van elzen, eiken en wilgen, brandnetels, met moeras dat langzaam verlandt tot veenkussens:

Het typische moerasbos dat zich bij overstromingslandschap vormt

..en zie ook deze typische Nederjungle op voedselrijke rivierklei van de Ooijpolder, die er in 10 jaar tijd de grond uitspoot:

Nederjungle Ooijpolder

 • Logische vraag in de cursus: dus wat bedoelt men met DE natuur, als men zegt: ‘de’ natuur gaat ten onder aan stikstofdepostie? Welke natuur? Goed zo!

Steeds reppen natuurbeleidsmakers over ‘verdroging, verzuring en vermesting’ als de grote drie plagen van ‘de’ natuur. Maar dat is dus een specifieke natuur, een beperkt sample van vegetatietypen die in 1850 gedijden bij 3 miljoen mensen zonder auto. Wat doen die beleidsmakers en stikstofactivisten dus? Precies: kersen plukken, wetenschappelijke doodzonde 4 uit de cursus Bullshitdetectie

Het is ook niet verwonderlijk dat dus veel van die zogenaamde ‘natuur’-gebiedjes, roofbouwrestantjes uit de autoverkeerloze jaren 1850-1900 of daarna, gevoeliger zijn voor verdroging en verzuring. Omdat die gebiedjes vooral op arme zandgronden te vinden zijn. Op zandgrond heb je sneller last van verdroging, en je hebt minder chemische buffering.

Rechtse Hippie: uw Bullshitdetector, boek een cursus via Rypke @ interessantetijden.nl

Dus kun je misschien ook voorstellen, dat de huidige discussie over ‘stikstof’ die ‘DE’ natuur zou bedreigen een scheve discussie is. Want welke natuur bedoel je met DE natuur? Stuifzandjes dus, onnatuurlijk groot en paars heideterrein en bepaalde typen ‘actief hoogveen’, die bij voedselarmoe het beste gedijen. Heel mooi natuurlijk, die terreintjes.

Dat je de strengste milieu-eisen opwerpt voor slechts een beperkte natuurselectie, zonder het natuurrendement (hoeveel goed per euro, puntje 2 in cursus) te bepalen: dat verhul je achter gebabbel over ‘Europese Verplichtingen’. Maar je hebt die criteria als Wageningen UR zelf bedacht, en met LNV zo aangemeld bij Brussel.

Bovendien is die Habitatrichtlijn bekend als ‘The Dutch Directive’, dankzij Hemmo Muntingh onder Nederlands EU-voorzitterschap ingevoerd.

Veenmoskussen, het begin van turfvorming en latere bruinkool, hier in het stikstofrijke Naardermeer

Hoewel: het lijkt mij dat die veenmoskussens van actief hoogveen even hard of zelfs harder groeien met wat stikstofbemesting via de regen: wie het weet, schrijft het in de comments. Overigens werkt bodemverzuring ook van nature, zonder extra menselijke toevoeging.

Want de humus van eiken slaat neer op de bodem, en dat verterende plantenmateriaal scheidt ook zuren af via nitrificerende (bv eiwitten met stikstof omzetten) bacteriën. Bedenk verder dat ook regen van nature zuur is, dankzij CO2 die er in oplost tot koolzuur. Van nature varieert de pH (zuurgraad) van regen tussen iets meer dan 3 en iets minder dan 6. Dat is altijd nog minder zuur dan de Cola die sommige mensen drinken (pH 2-3), dat gesuikerde vergif.

Dus bepaal maar eens wanneer ‘zure’ regen nu zuur is dankzij menselijke toevoegingen….

Satellietbeeld NOx-uitstoot verkeer. Agrarisch Friesland is alvast NO2-vrij

Welke stikstof bedoel je?
De lucht bestaat voor bijna 80 procent uit stikstof (N2). Welke stikstof bedoelt men dan bij stikstofdepositie? Een gratis bemesting uit de lucht. Die stikstof komt in verschillende varianten door menselijke activiteit. Door het verkeer, dat NOx uitstoot en de NH3 (ammoniak) uit mest van boeren. Ook zou grondbewerking tot lachgas (N2O) leiden via nitrificerende bacteriën

Agrarisch Friesland heeft nauwelijks stikstofuitstoot in de (NOx)-categorie, zoals je op bovenstaand satellietbeeld ziet. Die Randstad met haar forenzende en Airmiles sparende D66’ers daarentegen….NOx komt vrij bij hoge Temperatuur-verbranding als bij forenzenverkeer (stikstof N bindt dan aan O2, zuurstof). Die NOx-uitstoot kan wel hinderlijke vervuiling zijn, leidend tot smog.

Met katalysatoren in auto’s kun je daar al veel aan veranderen, zoals je ook filters op energiecentrales hebt die dit bruinige spul er uit halen. Het satellietbeeld oogt dus dramatischer dan het in werkelijkheid is. Alles dat je pisrood kleurt oogt alarmerend.

Hoera, we staan in de file!

Bij boeren-stikstof doelt men op ammoniak (NH3) van de koeien, dat in (valse) theorie met regen neerslaat ( = ‘depositie’) als ammonium (NH4+). . Die NH3 leidt in theorie tot bodemverzuring doordat nitrificerende bacterieen de NH4 omzetten in H+ en NO4 (nitraat), en volgens mij behoort ook nitriet (NO3) tot de mogelijkheden.

Dat zuur (H+) zou in theorie via mineralen-uitloging in de bodem meer vrije aluminium-ionen geven. Ionen die in theorie de wortelgroei frustreren van bomen. Maar die theorie bleek niet op te gaan. Zij was vooral op een foutieve proefopstelling gebaseerd van de aanstichter (Bernhard Ulrich, Universiteit Gottingen), zoals ik al voor Bionieuws beschreef 10 jaar terug.

Us Mem, onze moeder, de koe met haar uiers; wie ziet hier de milieuramp?

Op welke wetenschap leunt de Stikstofstrop?
De academische campagne tegen stikstofdepositie werd begin jaren ’80 aangewakkerd door enkele Wageningers als Leen Hordijk, de ‘Mr Zure Regen’ in media, het Ministerie van VROM (Pieter Winsemius), als onderdeel van de zure regen-hype.

Toen werd de theorie bedacht van ‘stervende bossen’ en schade aan zeldzame plantjes door ‘zure regen’ en ‘zure depositie’. Steeds meer onderzoekers kregen economisch belang bij het idee, dat stikstofdepositie de nemesis van natuur zou zijn.

En de wetenschap schrijdt voort met iedere begrafenis. Voordat deze mensen allemaal dood zijn, zitten de boeren dus vast aan de stikstofstrop. Zoals de tot ‘persoonlijk hoogleraar’ benoemde Wim de Vries. Die was met Leen Hordijk de motor achter het tientallen miljoenen euro’s kostende Europese programma Nitro-Europe. Die publieke miljoenen onderzoeksgeld krijgen ze, vanuit de claim dat ‘de’ natuur bedreigd is door stikstofemissies.

Het immer leugenachtige WNF.

Uit die stikstoftheorie die in de jaren ’80 gestalte kreeg,  vloeiden vervolgens de Wageningse stikstof-rekenmodellen Agrostacks (70 procent onnauwkeurig) en Aerius (30%) voort, waarmee ‘deskundigen’ claimen tot op 10 kilometer van een boerenbedrijf de ‘stikstofdepositie’ te berekenen.  En daarmee dus de invloed op de natuur. Uitkomsten van die modellen zijn tot in de rechtszaal geldig.

Het zijn die modellen die nu de Stikstofstrop rond ontwikkeling van Nederland vormen, die de VNO-NCW en het bankwezen dan op boeren wil afschuiven samen met D66. Omdat D66 met hun Gerben Jan Gerbrandy in de PAS-commissie zit en alvast campagne voert tegen boeren, en voor Gerbrandy zijn Globe EU-belang: Natuurlijk Kapitaal. Boerengrond als achtervang van het financiële systeem.

Gerben Jan Gerbrandy verdient een hooivork tussen de ribben.

De PAS-impasse

Diverse leden van de PAS-commissie azen op de grond van boeren. Grond is nu een goede waardevaste belegging bij negatieve rentes waarbij sparen je al geld kost. Niet voor niets zijn nu al bedrijven actief, die boeren-emissieruimte willen opkopen.

Bij Noordoosten wind lijken ‘landelijke’ concentraties ammoniak plots een veelvoud groter. 1 kippenbedrijf bij meetstation Vredepeel is de oorzaak van een vertekend beeld

Het niet bestaande Ammoniakgat, het stikstofspook van Erisman
Vervolgens bleef er de theorie over dat die stikstofdepositie dan zeldzame plantjes het groeien zou beletten. Omdat je dan ‘vergrassing’ krijgt. En daarop is vervolgens het natuurbeleid gebaseerd, waar instituten als Wageningen UR en het RIVM een institutioneel belang bij kregen. Hun wetenschappelijke onderbouwing en de kwaliteit van metingen blijkt nu een kaartenhuis. Zo blaast fraude met een meetstation door RIVM het ammoniakprobleem met 30 procent op.

Bedenk dat je maar 6 meetstations in Nederland hebt, die claimen de NH3 door boeren te kunnen registreren. Als dan 1 daarvan tegen een puntbron aan staat (een kippenfarm), krijg je bij oostenwind kunstmatig hoge waarden die het ‘landelijke’ beeld dan bepalen.

Liever laten ze bij het RIVM en Wageningen UR onze boerenstand via lastenverzwaringen te gronde gaan, dan dat ze hun fouten toegeven. Want dan stort hun modelmatige kaartenhuis en prestige in. Ze verliezen dan de macht die ze uit naam van ‘wetenschap’ en ‘het milieu’ kunnen uitoefenen over het landelijke gebied.

Reebok Nationaal Park de Hoge Veluwe, tussen ‘vergraste’ hei

Een zelfde geldt voor academici als Jan Willem Erisman, die met zijn Louis Bolk Instituut campagne voert voor de biolandbouw. En die dus publiek betaald campagne mag voeren, als VU-hoogleraar ‘Integrale Stikstofstudies’ met een publiek salaris van meer dan anderhalve ton euro.

In zijn boek ‘De Vliegende Geest, DE gevolgen van ammoniak uit de landbouw voor DE natuur‘ (2000) rept de van het RIVM afkomstige Erisman al over een niet bestaand ‘ammoniakgat’. Maar even misleidend is dus: hij spreekt over ‘de’ natuur, en niet ‘mijn selectie van natuur’. Terwijl het hier ging om naaldbos op arme zandgrond op de Veluwe, die door ‘de’ intensieve veehouderij met ammoniak overvoerd zou worden. Zodat het grondwater zou worden aangetast, althans: bij Ede waar ze wat metingen deden.

Het ammoniakgat bestaat niet

Dat ammoniakgat zou een gat zijn tussen gemeten atmosferische waarden zijn (dus NH3 in de lucht) en wat stikstofmodellen van emissies door boeren berekenen. Dat ‘gat’ bestaat niet echt, het is een artefact dat door verkeerde behandeling van data ontstaat en te groot vertrouwen in de acuratesse van die stikstofmodellen, zo toonden Briggs, Hanekamp, Crok in Soil Use and Management 2017

Finally, we show that the much‐discussed ‘ammonia gap’ – either the discrepancy between calculated and measured atmospheric ammonia concentrations or the difference observed between estimated NH3 emission levels and those indicated by atmospheric measurements – is an expression of the widespread overconfidence placed in atmospheric modelling.

En dus niet omdat boeren meer NH3 zouden produceren die tot hogere concentraties NH3 in de atmosfeer zouden leiden. Toen de onderzoekers voor hun publicatie de data onder de stikstofmodellen van Wageningen UR en RIVM vroegen, logen deze dat die data niet meer bestonden. Later bleken die data bij Wageningen UR wel te bestaan. Maar de Wageningers vreesden dus onafhankelijke controle van hun frauduleuze werk, en daarom logen ze.

Agro-industrieterrein met mestinjectie. Die injectie was bedoeld om atmosferische NH3 tegen te gaan

 • Conclusie: er is inmiddels een te grote academische industrie gebouwd rond Natura 2000, en rond het stikstofkaartenhuis. Dat kaartenhuis mag niet instorten, want dan zijn Wageningen UR en onze leugenachtige corrupte overheid een belangrijk pressiemiddel voor het platteland en agrarische grondpolitiek kwijt. 
 • Iedereen die zegt dat DE natuur lijdt onder stikstof doet aan bedrog. Die schade berust grotendeels op theorie uit modellen, en is beperkt tot vegetatie die van voedselarmoe houdt, ongeveer 140 soorten planten (minder dan 10% van de Nederlandse plantensoorten). 

  Het verkeer is een grote bron van stikstof-emissies, bij hoge temperaturen vormen zich NOxen

De vier puntjes spraakverwarring
En zo eindigen we dit verhaal met de vier puntjes spraakverwarring milieuvraagstukken uit de cursus Bullshitdetectie. We zagen net hoe het technische gedeelte een kaartenhuis is, dat is puntje 1: wat is gemeten, wat zijn de data en wat zegt de wetenschap achter het probleem. Puntje 2 is dan nu van belang: hoeveel goed kun je doen per publieke euro voor natuur, de schoonheid van het land? En om stikstofemissies waar nodig terug te brengen…

Immers, worden boeren niet gedwongen kunstmest aan te voeren, terwijl ze elders natuurlijke mest weer moeten afvoeren als afvalproduct? Zou je de kunstmestgift niet eerst kunnen terugbrengen?

De propagandafabriek van publiek gefinancierde journalistiek masseert de geesten via het veinzen van tegenspraak

Er zijn vele andere mogelijkheden om stikstofemissies te beperken dan boertjepesten op hogeschoolniveau, (puntje 2, hoeveel goed per euro).

In de stad kun je elektrisch openbaar vervoer invoeren, je kunt op landelijke schaal een immigratiestop invoeren. Wanneer je immers zeurt dat de CO2-voetafdruk van een Westerling zo hoog is: waarom dan mensen met een veel lagere voetafdruk (bv Eritrea) naar HIER halen, zodat ze hun emissies kunnen vervijfvoudigen op onze kosten?

In plaats van dat je sinds de jaren ’90 nog anderhalf miljoen potverterende kansenparels importeert, en voor jaarlijkse immigratie van 200 duizend potverterende zandnegers een stad zo groot als Maastricht wilt bijbouwen. Ja heerlijk, dat zo vet op schrijven en je daar niet voor schamen. Wij hebben nooit om die lui gevraagd in dit overvolle deltalandje.

Liever Minder Minder Minder! 🙂 Nederland is gewoon overvol, dat stelde Koningin Juliana in de jaren ’70 vorige eeuw al, bij 5 miljoen minder mensen. Kan DAAR de discussie niet over gaan?

Zomerse koeien, een milieuramp?

Hoeveel extra stikstofemissie zullen die door D66, PvdA, VVD, CDA en Groen Links zo gewenste ‘Nieuwe Nederlanders’ extra geven met hun NOx?

Dus de boeren op het platteland zijn het milieuprobleem, en die Randstad niet?

En waarom al die negatieve aandacht voor de biologische losers van de moderniteit, namelijk plantjes die van voedselarmoe houden zoals die in 1850 bestond bij 3 miljoen mensen zonder auto.

Terwijl we nu leven in een agro-industrieel land met 17 miljoen mensen. Kijk naar de winnaars die veel spectaculairder zijn als zeearend, slechtvalk en vele andere aanwinsten. Moet het glas altijd halfleeg zijn? Zie daarom ook mijn bijdrage aan het boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’. (Nieuw Amsterdam 2017)

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Dan kom je vervolgens bij puntje 3: levensbeschouwing.

Wat maakt dat je het ene wel belangrijk vindt, en het andere niet wilt zien? Hoe zien wij Nederland over 10 jaar of 1 generatie verder? Volgens welke filosofie wilt U als mens leven, geeft U de auto op, stopt U met vliegreizen, geef je de mobiele telefoon op en ga je in een grot of groene commune leven?

Of, als je het zo goed weet met boeren: gaat Carola (Minister LNV) dan zelf als startende boer het groene voorbeeld geven met haar ‘kringlooplandbouw?

Puntje 3: wat wil je met je leven doen terwijl de zandloper loopt?

Dan bij die laatste vraag komen we bij puntje 4: ligt het initiatief bij privaat of publiek. Bestaat ‘publiek’ nog wel in een maffiose oligarchie als Nederland, waar de overheid een instrument is van VNO-NCW, lobbyisten en banken?

En waarom zouden wij druk doen over de Amazone die zou branden, terwijl Staatsbosbeheer 80 jaar oud min of meer natuurlijk bos kapt om daar windturbines in te zetten? Om dat bos vervolgens voor klimaatsubsidies in bomencrematoria (‘biomassacentrales’) in de brand te steken…. Waarom de pijlen op boeren richten, terwijl je tegelijk een nieuw vliegveld opent, Lelystad Airport, en Schiphol in de Noordzee wilt uitbreiden?

Dat kabaal tegen boeren, het moet te maken hebben met de belangen van bankiers en ASR, die op boerengrond azen… Wat de boeren onderscheidt, is dat ze ’s lands grootste grondgebruikers zijn. En daarom zijn ze kop van jut, zo kun je logisch redenerend afleiden.

In NRC Damesblad, de krant van D66

En zo sluiten we dus af met een morele vraag (puntje 3 & 4): pikken wij het nog langer, een leugenachtige en corrupte overheid die steeds meet met twee maten? Zoals we al schreven heeft het PAS-debacle met de stikstofstrop een onbedoelde consequentie.

De overheid, Wageningen UR en RIVM valt met de VNO-NCW en de bouwlobby in het zwaard dat zij zelf smeedde. Dus is er nu plots een veel groter economisch belang (puntje 2) te weten, op welk Wagenings/Bilthovens kaartenhuis (puntje 1)dat peperdure stikstofbeleid eigenlijk gebouwd was…

4 Replies to “Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur…”

 1. Nou het is al 110 maal gedeeld en door bijna 5000 mensen gelezen. Is dat niet ‘publiceren’? Dat is veel beter dan een gemiddeld krantenbericht. Nieuwe media als Interessante Tijden zijn effectiever geworden dan de meeste oude.

 2. Hoe zit het eigenlijk met de stikstofuitstoot van die 600.000 overzomerende ganzen en die 2.5 Mio wintergasten in vergelijking met de koeien?
  Ik ken hier nogal wat voormalige weidegebieden, waar die verdomde mest is verwijderd middels afplaggen, maar behalve pitrus zie ik nog geen biezondere bloempjes. Van de weidevogels zie ik er een paar in het voorjaar op weg naar Friesland. Verder alleen kraaien en schijtende ganzen.

 3. Prima verhaal weer Rypke. Jammer dat zelfs de regering er, als ondergeschikte van de oligarchie, al niets meer aan kan veranderen. Arme boeren, arm machteloos Nederland!

  Overigens, om spraakverwarring te vermijden, in het stuk:
  “Bij boeren-stikstof doelt men op ammoniak (NH3) van de koeien, dat in (valse) theorie met regen neerslaat ( = ‘depositie’) als ammonium (NH4+). . Die NH3 leidt in theorie tot bodemverzuring doordat nitrificerende bacterieen de NH4 omzetten in H+ en NO4 (nitraat), en volgens mij behoort ook nitriet (NO3) tot de mogelijkheden.”
  zou je ‘NO4 (nitraat)’ moeten veranderen veranderen in ‘NO3 (nitraat)’ en ‘nitriet (NO3)’ door ‘nitriet (NO2)’.
  (achtergrond: door bacteriën wordt het licht alkalisch reagerende ammoniak (NH3) omgezet in het sterk zure salpeterzuur (HNO3) volgens de overall reactie:
  NH3 + 2O2 –> HNO3 + H2O).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *