Sportvisser-BOA’s ‘terrorisseren’ beroepsvissers rivieren

Sportvisser met hekel aan beroepsvissers mag als BOA die vissers duperen

De Visserijnieuws meldde op 17 april, dat een collectief beroepsvissers in het rivierengebied een klaagschrift tegen de NVWA indient. Een activistische BOA (bijzonder opsporings ambtenaar) zou hen jarenlang met- volgens de vissers- valselijke beschuldigingen en inbeslagnames duperen.

Dat leidt via juridische kosten en onkosten voor in beslag genomen vangsten en vistuig per bedrijf tot tonnen euro’s schade. Deze melding past in een patroon van machts-misbruikende boa’s en (politie-)ambtenaren, die uit privaat belang handelen met misbruik van publieke macht.

De BOA die zijn macht mogelijk misbruikt heet Leendert S. hij poseert op Facebook als sportvisser. Die lijkt dus eerder ‘Bijzonder Gemotiveerde Ambtenaar (BGA)

Dat potentiële misbruik is extra urgent, nu boa’s die particuliere belangen dienen zelfs al de bevoegdheid eisen om pistolen te dragen. Die wens was uitkomst van het ‘BOA-platform‘ van Pieter Winsemius.

Sportvissers op de Lek met Reuzenbalsemien bij Groot Ammers

Sportvisser Leendert S. terrorisseert beroepsvissers
Bijzonder is ook, dat de klachten die je bij het Ministerie van LNV indient over het functioneren van de NVWA (Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit, voorheen AID) behandeld worden door…. de NVWA zelf.

Dus de slager keurt zijn eigen vlees. En die NVWA wil volgens Visserijnieuws geen klachten ouder dan 1 jaar behandelen.

Echter, het kan na een door een BOA op touw gezette inbeslagname-actie en procedure wel een jaar duren voor een zaak voor de rechter komt. Tot die tijd heeft een onterecht gedupeerde beroepsvisser geen inzicht in wat de BOA-sportvisser over hem beweert of schrijft in het procesverbaal.

Een rondvraag in het rivierengebied onthult dat dit gaat om een sportvisser met BOA-bevoegdheid, Leendert S. Die poseert op zijn Facebook-pagina met gevangen vis, en zijn FB-vrienden zijn ook sportvissers.

Dat feit is van belang omdat sportvisserij met hun Sportvisserij Nederland al jaren in conflict leeft met de (resterende) beroepsvisserij.

Met schubvisrechten EN BOA

Rijkswaterstaat en Hengelsportfederatie
Een andere BOA in dit gebied, waarvan diverse beroepsvissers melden last te hebben is Arjan Thielking. Die kreeg via zijn functie bij Rijkswaterstaat een BOA-bevoegdheid. Hij is tegelijk secretaris van de Hengelsportfederatie Midden Nederland, en daarmee schubvisrechthebbende op bijvoorbeeld de Waal.

Beide hebben dus een economisch belang, bij het duperen van met sportvissers om vis concurrerende beroepsvissers. Die beroepsvissers van binnenwateren zijn vaak door een gebrek aan opvolging, stijgende lasten en saneringen een wegkwijnende beroepsgroep.

Het is in Nederland mogelijk om via Sportvisserij Nederland en haar 7 Hengelsportfederaties aan de bevoegdhed van Bijzonder Opsporings Ambtenaar te komen.

Dan mag je op basis van artikel 20 van de Wet op Economische Delicten jezelf overal toegang verschaffen, en dus ook ‘bij redelijk vermoeden’ vistuigen in beslag nemen. Sportvisserij Nederland schrijft daarnaast:

Ook hengelsportfederaties en sommige hengelsportverenigingen hebben één of meer boa’s in dienst. Een boa heeft op basis van art. 142 van het Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid om strafbare feiten op te sporen en alle andere bevoegdheden die zij als opsporingsambtenaar wettelijk hebben (waaronder de bevoegdheid te bekeuren).

Sportvisserij Nederland (met BOA’s) voert campagne tegen beroepsvisserij

Sportvisserij Nederland (met BOA’s) voert campagne tegen beroepsvisserij
Wie bekend is met de anti-beroepsvisserij-opstelling van met ‘groene’ ngo’s als WNF en Natuurmonumenten campagne voerende Stichting Sportvisserij Nederland, zou op zijn minst dus de wenkbrauwen fronsen. Niet alleen de SCHIJN van belangenverstrengeling is aanwezig, maar het FEIT.

Immers: hoe kunnen mensen die betaald worden door special interest als Sportvisserij Nederland nu geloofwaardig een publiekrechtelijke functie uitoefenen, gericht tegen de ‘vijanden’ van hun belangenorganisatie?

Zie daartoe mijn eerdere verhaal over het ontstaan van de campagne-club Sportvisserij Nederland.

Special interest met overheidstaken..

PR-bedrijf Sportvisserij Nederland in Bilthoven ontstond uit een bedrijf van het Ministerie van LNV, de ‘Organisatie ter Verbetering Binnenvisserij’ (OVB) dat bij Rijksbesluit in 2006 werd opgeheven. Voor die tijd richtten ze hun inzet en inkomsten op het uitzetten van pootvis, om visbestanden kunstmatig op te krikken voor sportvisserij EN eerder ook beroepsvisserij.

Echter, de verhoudingen met zowel de palingvisserij als overige binnenvissers kwam op steeds meer gespannen voet te staan, toen Sportvisserij Nederland ‘de Paling is onze Panda’-campagne aangreep als nieuw bestaansrecht.

Ondertussen trekken palingvangsten op het IJsselmeer juist weer sterk aan.

..Een vrouw die helpt met paling slachten, dat moet wel goed zijn

‘Sportvissers doden zelf veel paling’
Sinds 2009 voert Sportvisserij Nederland zo campagne tegen beroepsvisserij en de palinghandelaren van DUPAN  met ondermeer Stichting de Noordzee, WNF en Natuurmonumenten. Sportvisserij Nederland verwijst bijvoorbeeld naar de Viswijzer van Stichting de Noordzee/Good Fish Foundation, waarin de paling met een panda en berggorilla vergeleken wordt.

Viswijzer Good Fish Foundaton ( = Stichting de Noordzee/WNF) Panda en Berggorilla

Aalbacadabra, gegoochel met bestands-cijfers
Beroepsvissers hebben vaak een hekel aan sportvissers en andersom, vanuit concurrentie-overwegingen. De beroepsvissers stellen verder dat het zo slecht niet gaat met de paling als activisten beweren. En dat de milieuclubs een ander nevendoel hebben: de binnenwateren tot gesloten visgebied maken uit naam van ‘natuurbescherming’.

Dat is ook een voorstel in het plan in het rivierengebied bij het Haringvliet, de ‘NL Delta’.

Beroepsvissers als Aart van der Waal wijzen bijvoorbeeld in hun Aalbacadabra-rapport over de wonderlijke wereld van palingwetenschap, gegoochel met bestandscijfers voor diverse doelen. Hij wijst ook op Wagenings onderzoek, waaruit juist door sportvisserij een hoge mortaliteit blijkt onder paling.

Ondanks dat de club haar leden maant ze terug te zetten sinds 2009.

Ze voeren weer samen campagne

Wie zelf wel eens op paling met hengel viste, kan zich dat voorstellen. Krijg zo’n haak van zo’n glibberdier maar eens zonder schade aan de bek er uit. Sportvisserij Nederland maant haar leden wel om gevangen paling terug te zetten, maar na ze te ‘haken’ is maar de vraag hoeveel paling dat overleeft.

Ook is de verleiding groot zo’n dikke rivierpaling lekker te roken, de rivieren zitten tjokvol palingen.

Bron, Sportvisserij Nederland, Boa’s willen al pistolen dragen

Ambtenaar is onfeilbaar (…)
Het Openbaar Ministerie gelooft de BOA altijd op zijn woord, zo stellen beroepsvissers bij hun procedures. In Nederland hebben ambtenaren een bijzondere positie, ze staan ‘boven de wet’, en worden nooit verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade die ze aanrichten bij uitoefening van hun beroep.

IN de directe omgeving zien we echter meerdere gevallen van publiek machtsmisbruik voor privaat gewin, zoals mijn zaak rond de ambtenaar Bouwe de Boer toont.

Maar ook de zaak Hans Keuper: de ‘gesel van Natuurmonumenten’, die dagelijks campagne voert tegen de natuurclub, werd met valse aangiftes door 2 Natuurmonumenten-boa’s – waaronder Ronald Messemaker- aan een strafblad geholpen. Zo raakte hij zijn jachtakte kwijt. Na 2 jaar procederen werd hij vrijgesproken.

Keuper constateerde bij de twee Natuurmonumenten-Boa’s valsheid in geschrifte.

Keuper werd activist tegen Natuurmonumenten, nadat de natuurclub voor zijn huis een goed weidevogelgebied versprutste, vanwege gesubsidieerd ‘natuurherstel’. Zoals mijn gesprek met het hoofd-PR van Natuurmonumenten toonde, Bjorn van den Boom, zitten ze nu erg met Keuper in maag.

Andre Blokland

Handelen boa’s en politie met  in beslag genomen spullen?
Nog een geval, betreft de riviervisser Andre Blokland waar de lokale politie inbrak bij diens visserijbedrijf. Sportvissers actief bij het Waterschap poogden Blokland jaren weg te treiteren. Vorig jaar werd de jarenlange treitercampagne door Waterschap en Politie Blokland fysiek teveel.

Hij belandde met een hartafwijking in het ziekenhuis.

Het vermoeden bij diverse binnenvissers bestaat, dat BOA’s en politie-beambten handelen in inbeslag genomen vistuigen. Na gewonnen rechtszaken is het vaak nog maar de vraag of ze die terug krijgen.

Andermaal rijst hier twijfel over belangenverstrengeling en misbruik van een publieke bevoegdheid bij de boa’s. Dat misbruik is opmerkelijk, nu BOA’s via een campagne pleiten voor steviger bewapening met zelfs pistolen. We duiken daarom verder in dit dossier.

Lekker smikkelen bij Harm Kay van De Lekkerste paling

Aan Arjan Thielking heb ik voor wederhoor alvast de volgende email gestuurd:

Geachte heer Thielking

U ontvangt deze mail omdat ik als zelfstandig wetenschapsjournalist onderzoek doe naar het vermeende wangedrag van uw boa-collega en sportvisser Leendert Schneider

Deze zou zijn publiekrechtelijke functie misbruiken om (de resterende) visserijbedrijven te duperen in het rivierengebied.

Een vergelijkbare situatie is mij bekend uit de valkerij, waar activistische boa’s uit dieractivistische overwegingen bij valkeniers tot inbeslagnames overgingen.

Na mijn publicaties daarover zijn toen Kamervragen gesteld (Annie Schreijer Pierik) en de betreffende ambtenarij berispt.

Arjan Thielking

Omdat ook in andere geledingen van de maatschappij vergelijkbare observaties komen stellen wij daarom een onderzoek in naar de integriteit en houdbaarheid van het fenomeen ‘boa’, waar deze in particuliere dienst van special interest opereren

Immers: hoe is vol te houden dat mensen een publieke handhavende taak toebedeeld krijgen via private belangenclubs als Sportvisserij Nederland (de 7 hengelsportfederaties), met privaat conflicterend deelbelang?

U is als actief lid van Sportvisserij Nederland en bestuurslid (secretaris Hengelsportfederatie) uit hoofde van Rijkswaterstaat ook een boa-functie toegekend bij handhaving regels beroepsvisserij.

Terwijl u tegelijk met uw Hengelsportfederatie via een privaatrechtelijke huurovereenkomst met de Staat een schubvis-recht heeft op bv de Waal.

U heeft dus uit hoofde van dat belang, een belang bij het uitschakelen van beroepsvissers, wat in lijn ligt met de opstelling van Sportvisserij Nederland jegens deze beroepsgroep

Vraag; U kunt de schijn van belangenverstrengeling niet ontlopen in uw functie. Kunt U motiveren waarom U dan toch de boa-functie aanhoudt tegenover beroepsvisserij?
Hoe denkt u dat u zo de geloofwaardigheid van de overheid en handhavende taken bevordert, en het rechtsgevoel van partijen die u (al dan niet terecht) op kosten jaagt?

Het gaat mij er dus niet om, dat U met Sportvisserij Nederland en RWS boa MAG zijn, maar hoe U met deze belangenverstrengeling dat geloofwaardig KAN zijn: uw antwoord wordt zeer op prijs gesteld
We willen allemaal geloven van onszelf dat we iets goed bedoelen, maar ‘de weg naar de hel…’

Mijn onderzoek over oligarchische praktijken in ‘groene’ handhaving zal tot publicaties voor diverse media leiden, waaronder de eigen webzijde.

Hartelijk dank voor uw medewerking

…aldus een palingvisser en roker…

Koninklijke Oligarchie Nederland BV
Het doel is om meer inzicht te krijgen in de oligarchische constructies die het NVWA optuigde als naam-opvolger van de Algemene Inspectie Dienst (AID). Met het wegvallen van de Veldpolitie (KLPD) in de jaren ’90 zijn controlerende taken op het bordje van zulke particulieren in dienst van private belangen gekomen.

Zelfs dieractivisten van Postcode Loterij-club Dierenbescherming kunnen BOA’s leveren, die houders van dieren het leven zuur mogen maken. Hun inspectiewerk is ondergebracht in een stichting LID (Landelijke Inspectie Dienst)

Zo krijg je ‘bijzonder gemotiveerde’ mensen op bezoek, met niet altijd de juiste kennis van zaken.

Dieractivisten die je mogen ruineren als je hun eisen niet opvolgt….

Waar je dus voorheen met een ‘normale’ politie te maken kreeg, kan er nu een dieractivist met BOA-bevoegdheid bij je op de stoep komen. Bij de valkerij zag je dat 12 jaar geleden al, met een enorme reeks inbeslagnames en gedupeerde vogelhandelaren tot gevolg.

Daarover schreef ik toen voor valkeniersvakblad De Loer, en dat artikel leidde tot een bezoek aan Annie Schreijer Pierik en Kamervragen. Zie daartoe mijn artikel ‘OM werkte samen met dieractivisten tegen valkeniers‘.

Toen is mijn geloof in ‘rechtstaat Nederland’ in meer realistische zin bijgesteld. Die trend is sterk verergerd sindsdien. We zijn eerder een corrupte oligarchie, waar incompetentie en kwade wil de overheid kenschetsen.

Pieter Winsemius, Kwade Genius

Duizend Ogen
Van 2015 tot 2019 leidde (oud Natuurmonumenten-voorzitter) Pieter Winsemius als voorzitter het BOA-Platform, over coördinatie tussen politie en BOA’s. Maar in zijn betoog zie je vooral de wens, om zulke mensen als vorm van ‘Duizend Ogen’ en ‘Frontlijnmedewerkers’ meer bevoegdheden te geven:

Wanneer gekozen wordt voor de inzet van BOA’s als professionele sterkmakers, dan dienen zij bijvoorbeeld te voldoen aan hogere minimumvereisten. In het BOA-Platform werd gesproken over een betere training voor verdachtenverhoor en het opstellen van een proces verbaal. Er werd gewezen op de noodzaak van een periodieke toetsing van hun bekwaamheden.

Een keuze voor inzet als volwaardige professional vereist ook een landelijke uniformering met betrekking tot portoverkeer, het gebruik van C2000 en de werking van meldkamers. Zo’n omslag brengt onvermijdelijk hogere kosten met zich mee voor hun werkgevers en ook dat moet ‘geregeld’ worden.

Aalscholver verslikt zich in baars

Vervaging scheidslijn Publiek-Privaat = handtekening Winsemius
Geen woord dus over corruptie bij de overheid, en juist terughoudendheid met de inzet van privaat belang met publiek machtsmisbruik. Pieter Winsemius is dan HET brein achter de ‘groene’ politiek in Nederland sinds de jaren ’80 in ‘Pieter Winsemius Kwade Genius’.

Winsemius hielp bij de verknoping van milieuclubs en overheden, het vervagen van de scheidslijn ‘publiek-privaat’ voor privaat gewin. Dat diende zijn ‘groene’ agenda, voor mondiale CO2-politiek die hij uitvouwt in zijn boek voor het bedrijfsleven (Thousand Shades of Green)

Pieter Winsemius voert zijn oorlog tegen de eigen bevolking uit naam van CO2-politiek, eerder ook als Commissaris bij de Postcode Loterij.

Het bewapenen van BOA’s betekent dan dus dat je stichtingen/ngo’s tot bewapende soldaten van je ‘groene’ politiek maakt. En dan is het ook geen ‘toeval’ dat milieuclubs met Sportvisserij Nederland op 8 november 2019 naar media toetreden. Ze hielden een enquete onder 244 boa’s. De uitkomst van die enquete is een campagne voor extra ‘middelen’…

Dat was dus de uitkomst van Pieter Winsemius zijn werk als voorzitter:

Campagne-uitvloeisel van het BOA-platform

Sinds het Pikmeer-Arrest zijn ambtenaren en dus ook BOA’s juridisch onschendbaar. Zij kunnen nooit vervolgd worden voor de vaak enorme schade die ze aanrichten. Alsof ambtenaren een bijzondere menssoort zijn, in plaats van zondaars als wij allen.

Word je, zodra je een ambtenaar-baantje krijgt een beter mens? Of juist slechter? Dat zou ik Leendert S. dan graag willen vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *