NVWA eist onschendbaarheid ambtenaar in dreigbrief

Dreigbrief zonder inhoudelijk iets van het artikel te weerleggen

De ‘Liaison Officer Agressie en Geweld’ Cees Klinkenberg van de NVWA (voormalig Algemene Inspectiedienst van LNV-Ministerie) stuurde mij per email  een dreigbrief. Daarin beticht Loes de Maat (NVWA) mij van ‘onrechtmatig handelen’ omdat ik als journalist de naam van een Boa (bijzonder opsporings ambtenaar) openbaar, Leendert S.

In het artikel ‘sportvisser-BOA’s ‘terroriseren’ binnenvissers’ beschrijf ik de praktijken van die boa en sportvisser. De NVWA is van mening dat een ambtenaar ‘geen publiek persoon’ is, claimt dat ik in zijn ‘persoonlijke levenssfeer’ inbreek met ‘onterechte beschuldigingen’.

Tegelijk houdt de NVWA voor zichzelf het voorrecht  om door haar gecontroleerden ‘met naam en toenaam sneller te openbaren’.

Maar een journalist mag de naam van een van ambtsmisbruik verdachte ambtenaar- waarover een klachtprocedure loopt gesteund door 8 vissers- niet openbaren?

Reuzenbalsemien aan de Lek bij Groot Ammers, een ‘invasieve exoot’, met sportvissers

Hoe 1 ambtenaar campagne kan voeren
Een collectief van tenminste 8 beroepsvissers diende een klacht tegen deze boa in, omdat zij zich door hem geterroriseerd voelen. Zij hebben een advocaat in de arm genomen, en in april berichtte Visserijnieuws hierover.

Vervolgens heb ik binnen de visserijwereld nagevraagd, en diverse door de boa aangeklaagde vissers vertelden hoe zij met tonnen euro’s onkosten werden opgezadeld door het handelen van deze Boa.

Dat kan zowel via misgelopen inkomsten voor onderzoek (door de ‘verdenking’ wil een instantie niet meer met je werken) als door de proceskosten. Een procedure kan namelijk vele jaren in beslag nemen, nadat je door een Boa in staat van beschuldiging bent gesteld. Vooralsnog is niemand van de door Leendert S. aangebrachte vissers veroordeeld, maar een aantal rechtszaken lopen nog.

Schiere aal krijgt een gelige metalen glans.

Een andere zaak die in 2015 werd aangebracht, daar werden de vissers voor vrijgesproken van rechtsvervolging in 2018. Maar de officier van justitie ging in hoger beroep.

Daarnaast:  je dient niet zomaar met 8 beroepsvissers een klacht in, nadat je jarenlang hebt moeten procederen. Kortom, de aanleiding om hierover een artikel te schrijven is geen ‘onterechte beschuldiging’. Bovendien betreft het hier een publiek persoon, die met belastinggeld wordt gefinancierd.

Die hoort ten dienste van het publiek belang te handelen, niet uit persoonlijke motieven. Die moet zich ook publiek verantwoorden.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

2030 Agenda, vernietiging traditioneel natuurgebruik
Daarnaast zitten we midden in de implementatie van de 2030 Agenda door de overheid. De overheid ruïneert de traditionele natuurgebruikers als boeren en vissers via reguleringen over ‘milieu’, ten faveure van de agenda’s van ngo’s en multinationals.

Daarvan profiteren ‘rewilding’-clubs als Ark en WNF waarmee Sportvisserij Nederland samen campagne voert.

Dat zijn clubs die ook op het Haringvliet onder het mom van ‘dioxine’ al beroepsvissers van het water af lobbyen. (Zie ook de planbeschrijving van lobbyclub NLDelta)

Omdat ik vanuit mijn ervaringen in de valkerijwereld nog weet hoe de AID en Milieupolitie diverse valkeniers en handelaren in roofvogels ruïneerden, op basis van geruchten van Vogelbescherming en Arnold van Krefeld zijn ‘onderzoek’ (campagne-rapport), heb ik daar een artikel over geschreven.

NVWA erkent eigen dysfunctioneren

Tel daarbij op, dat de NVWA werd geleid door een inspecteur-generaal van Groen Links, die tevens klimaatactivist is, Rob van Lint (nu Huurcommissie), en de ervaringen die bevriende boeren hebben met de NVWA die op basis van wantrouwen en ambtelijke bekeurings-targets handelt.

Ook rept de NVWA zelf over haar eigen disfunctioneren op de eigen webzijde.

Nu blijkt dus het schrijven van een artikel een daad van ‘agressie en geweld’ over een ambtenaar die mogelijk buiten zijn boekje gaat en die daarbij staatsagressie mag plegen. Iemand die met zijn sportvisserij-achtergrond de verdenking op zich laadt van ‘bijzondere motivatie’. Sportvisserij Nederland voert namelijk actief campagne tegen beroepsvissers samen met ondermeer het Wereld Natuur Fonds.

Dat stond hier tot mei aan het roer…..Rob van Lint

Weerwoord NVWA zeer welkom
Een andere Sportvisser-Boa Arjan Thielking stuurde ik ter opheldering nog een email voor wederhoor, tweemaal toe. Deze antwoordde echter niet. Het staat de NVWA vrij om hun eigen visie op deze zaak te geven. Echter, samen met Leendert S. dreigen ze direct met staatsagressie, dus om in mijn persoonlijke levenssfeer in te breken:

U bent beheerder van de website ‘Interessantetijden.nl’ (hierna: de Website) en schrijver van een op dat internetadres gepubliceerd artikel met de naam ‘Sportvisser-BOA’s terrorisseren beroepsvissers rivieren’ (hierna: het Artikel).

– Als bijlage bij deze brief voeg ik het Artikel zoals dat op het moment van het versturen van deze brief door u gepubliceerd wordt.

Ik merk op dat u in het Artikel de naam noemt van een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (de heer Leendert S.).

U publiceert daarnaast ook enkele afbeeldingen van zijn portret en beschuldigt hem bovendien (kort gezegd) van machtsmisbruik, meer in het bijzonder (maar niet uitsluitend) door het ‘terroriseren’ en valselijk in beslag nemen van eigendommen van vissers.

Inbreuk persoonlijke levenssfeer
U handelt hiermee onrechtmatig jegens de NVWA én de heer S. Het vermelden en afbeelden van (informatie over) individuele personen vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De heer Schneider heeft geen publieke functie of bekendheid, heeft nooit actief de publiciteit opgezocht over het onderwerp van uw berichtgeving, en heeft ook geen invloed op het beleid van de NVWA.

De heer Schneider heeft in het kader van zijn werkzaamheden als buitengewoon opsporingsambtenaar slechts, zoals zijn taak is, feitelijke uitvoering gegeven aan het beleid van de NVWA, waardoor het vermelden en afbeelden van (informatie over) hem geen legitiem doelt dient. Hij heeft voor de vermelding en plaatsing van de foto’s op uw Website ook geen toestemming gegeven.

Ondertekend door…

Mijn vragen aan de NVWA
Sinds wanneer hebben publieke functionarissen geen verantwoordingsplicht? Waarom mag een journalist niet schrijven over een ambtenaar waar de ernstige verdenking bestaat, dat die buiten zijn boekje gaat met een persoonlijke neven-agenda?

Wat wel een redelijk punt is: hoe functioneel is het journalistiek gezien om de Boa met zijn facebookfoto’s af te beelden. Maar aan de andere kant: omdat hij daarop staat als sportvisser is dat een relevant punt van informatie.

Sinds wanneer is het een vorm van ‘agressie en geweld’, wanneer je als journalist een potentiële wanpraktijk van een overheidsdienst beschrijft die vrijelijk geweld toepast tegen burgers, en dat je als journalist daarbij het beestje bij zijn naam noemt?

Is het de taak van de NVWA om ‘bijzonder gemotiveerd’ te werk te gaan?

De overheid kent haar prioriteiten 🙂

Ook hoeft de gehele instantie niet ‘fout’ te zijn, het kan ook zijn dat er slechts enkele rotte appels zijn. Het noemen van de naam is dus functioneel, want als je schrijft ‘de NVWA’ dan benadeel je ook de ambtenaren die wel normaal hun handhavingswerk doen.

Die ken ik ook, zo’n nog integere NVWA’er met hart voor de zaak, nog van de oude stempel.

Van hem weet ik ook hoe rot dat instituut van binnen is. Ze hebben totaal geen kennis van zaken meer. Dat is ook de conclusie van deze Wageningse Msc-thesis uit 2017, namelijk dat de NVWA door een ronde bezuinigingen en reorganisaties van 2000-2007 niet meer goed functioneert.

Dat is algemeen bekend, ook in de wereld van vogelhouderij. Zie verder de juriste van Natuur en Recht die over de NVWA nog wel een boekje kan opentrekken.

De NVWA geeft op de eigen webzijde nota bene aan dat ze niet goed functioneren. Dat dit misschien onaardig klinkt, de waarheid kan een schel geluid hebben…Maar dat ligt niet aan de boodschapper.

En dan, als een communist je inspecteur-generaal kan worden bij juist de dossiers die bij Groen Links op het menu staan…

Dit kan dus inspecteur-generaal worden bij NVWA

Vermelden naam en gebruik Facebook-afbeelding functioneel
Niettemin vervolgt Loes de Maat met Leendert S. de brief met sommaties en dreigementen aan mijn adres, verwijzend naar jurisprudentie van de rechtbank in Limburg van 14 september 2018:

Ik wijs u in dit verband op de rechtspraak, waaruit onder andere volgt dat al wat ambtenaren in de uitoefening van hun functie zeggen en doen, in beginsel moet worden toegerekend aan het overheidsorgaan waarvoor deze personen werkzaam zijn:

“4.4 Als uitgangspunt heeft te gelden dat het noemen van namen en het plaatsen van foto’s van ambtenaren in dienst van een gemeente op een voor het publiek toegankelijke website zoals de website, niet nodeloos mag zijn.

Zoals aangegeven is de afbeelding en het noemen van de naam niet nodeloos. Het artikel gaat over het ambtsmisbruik voor particulier nevenbelang, dus over het INDIVIDUEEL functioneren van 1 aanwijsbare ambtenaar. We trekken nog niet een boekje open over de wantoestanden binnen de NVWA als geheel..

Maar dat kan altijd nog.

Uit activisten-rapport van de overheid (Ministeries VROM/LNV) en semi-overheid, (milieuclubs en Wageningen UR)

Een vriend van mij, Hans Keuper had daar ook al last van bij Natuurmonumenten-boa’s die valse aangiften opmaakten. Die moest 2 jaar procederen om die valse aanklacht van tafel te krijgen en zijn jachtakte terug.

We herkennen een terugkerend patroon, blijkbaar is de NVWA niet goed bij machte de eigen gelederen te zuiveren. Mogelijk ook, omdat het andere loket van de overheid, het OM ambtenaren altijd steunt en gelooft.

De NVWA-dreigbrief vervolgt, dat een ambtenaar eigenlijk onschendbaar is verklaard. Dat wisten we al sinds het Pikmeer-arrest, maar dat bevestigt dit arrest nog eens van een lager rechtsorgaan. Mijn artikel behandelt het discutabele karakter van die ‘rechterlijke’ beslissing, wanneer je bedenkt dat ook de Raad van State corrupt is (gevuld met lobbyisten, geleid door een lobbyist):

Al die feitelijkheden gebeuren door natuurlijke personen zoals de onderhavige ambtenaren. In beginsel moet alles wat die ambtenaren binnen een reglementair kader feitelijk zeggen en feitelijk doen, worden toegerekend aan de gemeente.

Hierbij moet worden voorbijgegaan aan de natuurlijke personen die feitelijk hebben gedaan en feitelijk hebben gesproken. Alleen de natuurlijke persoon kan feitelijk constateren of een bouwwerk al dan niet in strijd met een vergunning is geplaatst, maar het is de gemeente die dit vaststelt.

Sommeer, dreig, enzovoort

Verschuilen achter organisatie voedingsbodem wanpraktijk
Dit is nu juist het probleem waar de overheid door gekweld wordt. Immers, als de kwaliteit van personeel en integriteit niet van belang is, en iemand bij een overheid met kwade bedoelingen of ‘bijzondere motivaties’ kan zich altijd achter ‘de organisatie’ verschuilen: waar is dan nog de prikkel tot verbetering?

Of de stimulans om rotte appels te verwijderen?

Een en ander is te meer onrechtmatig, omdat u de heer Schneider niet alleen noemt en afbeeldt, maar ook ten onrechte beschuldigt van machtsmisbruik en het ‘terroriseren’ en valselijk in beslag nemen van eigendommen van vissers.

Het enkele feit dat de heer Schneider een sportvisser zou zijn, kan het publiceren van dergelijke ernstige beschuldigingen niet rechtvaardigen.

Als u bezwaren hebt tegen het handelen van de NVWA, dan kunt u daarover contact opnemen met de NVWA. Tegen besluiten van de NVWA waar u het niet mee eens bent, kunt u langs de daartoe aangewezen weg opkomen.

Het publiekelijk beschuldigen van individuele medewerkers van de NVWA, is echter niet de juiste weg, maar is onrechtmatig. U moet daar dan ook mee ophouden.

LTO hokt samen met Stichting Milieu Keurmerk en het door LNV opgerichte Voedingscentrum

‘Wij houden ons aan de door onszelf opgestelde regels’
En dat zegt de instantie, die mensen ‘schuldig door verdenking’ verklaart, want een Boa mag bij ‘een vermoeden’ al tot inbeslagnames overgaan.  Diverse mensen binnen de NVWA en daarbuiten geven aan, dat ze door kennisgebrek hier nogal eens een steek laten vallen.

Of de door mij aangebrachte klacht van tenminste 8 beroepsvissers ‘valse beschuldiging’ betreft, het is aan de NVWA dat te bewijzen.

De marketingafdeling van de NVWA is hier alvast weinig terughoudend, als het de ‘persoonlijke levenssfeer’ betreft van gedupeerden. Die etaleert dan haar daadkracht in een persbericht voor de media. Zodat een al dan niet terecht aangehouden visser en boer met naam en toenaam in de krant komt.

Of als zodanig is te achterhalen.

Wat gij niet wilt dat U geschiedt, dat doet de NVWA omgekeerd wel

Die nodeloze zelfprofilering is niet de juiste weg die een overheidsinstantie dient te bewandelen, ter compensatie van integriteit en gebrek aan dossierkennis, gecompenseerd met ideologisch-politieke opdrachten. De NVWA behoudt zichzelf het voorrecht om per september door haar controleurs gedupeerde bedrijven en personen ‘met naam en toenaam’ openbaar te maken.

U moet daarmee ophouden Loes de Maat. Of mijn constateringen, die ik van meerdere bronnen binnen de visserij heb (1 bron is geen bron, maar de heer Leendert S. is echt berucht) ‘ten onrechte’ zijn: behalve sommatie en dreiging met procedures, hoor ik van de NVWA niet enig bewijs dat dit ook zo is.

Dat de NVWA haar eigen ‘kastjenaardemuur’-constructie optuigde voor klachtenbehandeling, waarbij de NVWA-slager het eigen vlees mag keuren: hoe geloofwaardig is dat nu?

Ministerie van Grondpolitiek en CO2-politiek

Inhoudelijke reactie op de zaak zeer welkom
Niettemin: het is geven en nemen in het leven. Het artikel over Leendert S. heeft zijn doel al gediend. Ik zal zijn achternaam dan afkorten, zoals de ‘Sterke Arm’ dat ook met bij voorbaat verdachten doet in haar persberichten.

Het staat de NVWA vrij om een inhoudelijke reactie te geven, en op feitelijke onjuistheden te wijzen.

Echter, het feit dat Leendert S. met de NVWA meteen de juridische weg dreigt te bewandelen, geeft al aan dat het hoofdpunt van mijn verhaal dus legitiem was: Boa’s die achter regels en organisaties schuilen, wat ze vrijwaart om kwaad te doen. Daarin beschrijven we een patroon.

Daarna moet je als gedupeerde via ‘het recht’ maar weer zien of je de toegebrachte persoonlijke schade kan compenseren.

Ze stelden een ultimatum op 26 augustus 12:00. Omdat ze anders via staatsagressie op mijn persoonlijke levenssfeer gaan inbreken.

VNO NCW schuin tegenover het Ministerie van Klimaat (En LNV)

Steek de hand in eigen boezem
Omdat ik anderhalf jaar geleden op 19 augustus 2019 bij de Raad van State al mijn vertrouwen opzegde in de Nederlandse Rechtstaat, en al opriep deze overheid niet nog 1 seconde serieus te nemen, handel ik daar dan ook hier naar.

Mijn advies aan de NVWA is om eerst maar eens de hand in eigen boezem te steken en de eigen organisatie op orde te brengen. Willen ze mij aan meer publiciteit helpen, dan is me dat prima

Mijn filmpjes worden al meer dan 100 duizend maal bekeken, wees welkom voor een open dialoog over het functioneren van uw organisatie. Een inhoudelijk weerwoord is zeer welkom, juridische dreigementen tonen dat mijn artikel een gevoelige snaar raakt.

Bij de Raad van State: Behoorlijkheid van Bestuur is een Grondrecht

Pas wanneer de persoonlijke aansprakelijkheid van ambtenaren in prive-persoon in de wet komt, heb ik enig vertrouwen dat er een vorm van zelfreinigend vermogen ontstaat bij de grootste criminele organisatie van Nederland: De Staat.

Het idee dat een ambtenaar geen publiek persoon is, dat is natuurlijk onzinnig. Ze worden publiek betaald, genieten privileges en voorrechten waar je als ZZP’er en mkb’er van dromen mag. Zij moeten zich daarom publiek verantwoorden, ook in de (nieuwe) media. We nodigen de NVWA van harte uit om op de aangebrachte zaak te reageren.

Het uiten van dreigementen om tot staatsagressie over te gaan bevestigt juist het punt dat ik in het prima artikel aanbracht. Dat ons grondrecht ‘deugdelijkheid van bestuur’ hier in het geding is.

One Reply to “NVWA eist onschendbaarheid ambtenaar in dreigbrief”

  1. Volgens mij dient iedereen die voor de private corporate kerk-staat (BV Leugen en Bedrog Muppets) werkt nooit het publiek maar altijd het private belang van degenen die hen aansturen. Publieke diensten bestaan er niet in een door private terroristen (globalisten) aangestuurd stukje Moeder Aarde.
    Dat dat private geweld zich nog steeds voordoet als zijnde publiek is natuurlijk Orwelliaanse Newspeak.
    Neem nu alleen al de “publieke omroep”… LOL… dat is toch te triest voor woorden dat dat zootje georganiseerde misdaad zich van zo’n term bediend en nog veel triester dat het grote publiek dat merendeels zelf niet doorheeft…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *