NVWA wil journalist (mij) monddood procederen

Ons voorland. Het is voor mij ook slechts aftellen voor dat verraderlijke gespuis hier weer voor de deur staat

De BOA Leendert Schneider van de NVWA (inspectie Ministerie LNV) dreigt in een tweede brief met kort geding om Interessante Tijden uit de lucht te halen: een (wetenschaps)journalist mag niet over de aanklacht tegen hem schrijven door een collectief binnenvissers op de rivieren.

Hun aanklacht die ze met advocaat indienden over zijn handelswijze framet hij als ‘valse beschuldigingen’. Die beroepsvissers voelden zich door Schneider als sportvisser- BOA jarenlang ‘geterroriseerd’ met aangiftes en inbeslagnames, die vals of uit kwade trouw zijn opgemaakt.

Zijn naam vermelden in dat proces zou ‘inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ zijn en een ‘onrechtmatige daad’.

De NVWA op haar beurt schroomt als werktuig van staatsagressie niet om via naming and shaming via de pers de door haar gedupeerden in het mediazonnetje te zetten. Wij pleiten daarom voor de persoonlijke aansprakelijkheid van ambtenaren bij schade die ze aanrichten. 

Ondertekend door…

NVWA weigert inhoudelijk wederhoor
Ik heb de NVWA nog om wederhoor verzocht, nadat zij mij afgelopen maand al een eerste dreigbrief stuurden. Ze zijn ‘journalisten’ gewend, die hun zeer frequente persberichtjes overschrijven, . Maar reageren als door een wesp gestoken wanneer je als journalist hun handelen kritisch belicht.

Ik kreeg geen inhoudelijke repliek wat er feitelijk onjuist zou zijn aan wat ik schreef. Het schrijven over een klacht door een visserscollectief tegen 1 volgens hen ‘beruchte’ boa( bijzonder opsporings ambtenaar): is hun dossier een ‘onterechte beschuldiging’?

De NVWA weet dat ze dit zo kan ‘framen’. Omdat je een klacht over het functioneren van de NVWA alleen kunt indienen bij….de NVWA haar Ministerie van LNV. Wij van WC-eend…

Dient een collectief van 8-10 vissers dus zomaar voor de lol een klacht in, ondersteund door een advocaat? De NVWA sommeerde mij vervolgens dat de naam van de ambtenaar niet genoemd mocht worden. Maar waarom mag een journalist geen ambtenaren aanwijzen, die ernstige verdenkingen op zich laden?

…er is paling zat in het IJsselmeer…

Nederland, een bananenrepubliek
Daarop veranderde ik de naam in Leendert S. 🙂 Je moet nooit je humor verliezen, al staat ambtenarij boven de wet. En kunnen zij zo ‘een gevoel’ reeds omzetten in een ‘strafbaar feit’ voor wie zij wensen te duperen. Zij kunnen zich onbeperkt het geweldsmonopolie toe-eigenen met vrienden bij het OM en ‘Het Recht’ om je leven te ruïneren.

Hoe meer ‘boa’s (Melkertbaan-politie) de overheid in dienst neemt, hoe groter het gevaar dat special interest met staatsagressie eigenbelang najaagt. Dat overkwam ook een vriend van mij, Hans Keuper die door vervalste aangiftes door Boa’s  van Natuurmonumenten zijn jachtakte kwijtraakte. Na jaren procederen haalde hij niettemin zijn gelijk.

Maar dan ben je duizenden euro’s juridische kosten en negatieve energie verder. Ook werd een bevriende riviervisser, Andre Blokland al met hartkwaal het ziekenhuis in geterrorisseerd door het Waterschap Rivierenland in samenwerking met agenten, die gewoon bij hem inbraken.

Ambtenarij kan zich onbeperkt verschuilen achter ‘het systeem’, en zelf ontworpen kastje-naar-de-muur-constructies (de klachtenafdeling van de NVWA). Nooit worden zij afgerekend op de schade die ze in mensenlevens aanrichten, beschermd door het Pikmeer-arrest. (onschendbaarheid ambtenaar 1996)

De MORELE legitimiteit van dat arrest stelden we in ons artikel ter discussie. Dat de Hoge Raad voor collega-ambtenarij de regels op orde krijgt, daaraan twijfelen we niet. Maar ‘recht’ en ‘rechtvaardigheid’ groeien zo disproportioneel uit elkaar.

De tweede dreigbrief

Ambtenaren zijn publieke personen die publieke verantwoording behoeven
Zo worden gekozen politici steeds afgerekend op malversaties van ambtenarij als kop van jut. Mijn theorie: daardoor neemt ook de waardigheid (en dus kwaliteit) van het ambt van gekozen bestuurders af, tot de vicieuze cirkel van corrumpering die we nu gadeslaan.

Gekozen politici moeten boeten voor lijken in de kast die persoonlijke projecten van ambtenarij en hun vriendjes kunnen zijn, verweven met special interest van ngo’s, bedrijven enz.

Volgens Leendert S. zou een ambtenaar geen ‘publiek persoon’ (…) zijn. Dus een publiek functionaris is geen publiek persoon. Dan zou je ook niet over Joris Demmink mogen schrijven en andere topambtenarij, of welke andere misstand ook die door de ambtenarij wordt bedreven, of waarvan ze worden verdacht.

Dan mag je dus niet meer over het landsbestuur schrijven, zo is dus de positie van Leendert S, en de NVWA-directie waarachter hij nu schuilt…

Wij houden van precisie. Het is niet de gehele NVWA die wij beslist corrupt achten, dus zou je ‘de NVWA’ schrijven: dan dupeer je ook de ambtenaren die wel gewoon naar eer en geweten hun werk doen.

We zien tegelijk dat de NVWA zelf geen enkele schroom kent bij het ‘naming and shaming’ van bijvoorbeeld mensen in de horeca en voedsel-sector, om hun met naam en adres meteen te openbaren. Daarvan maken ze met ingang van deze maand zelfs staand beleid.

‘Valse beschuldigingen’…

Mr Hans Hermsen bevestigt mijn relaas
Dat vaker van valse beschuldigingen en destructieve inbeslagnames sprake is door NVWA-inspecteurs, wordt ondersteund door het artikel in de nieuwe Visserijnieuws over advocaat voor de rivierenvissers, Hans Hermsen. Die stelt over de handelswijze van de NVWA onder andere, dat deze instantie bij herhaling de persoonlijke levenssfeer inbreekt, om dat vervolgens via de media te ventileren:

De rechtbank Utrecht zuiverde najaar 2019 het visserijbedrijf Klop, dat ten onrechte werd beschuldigd van illegale zegenvisserij in de Biesbosch. In februari 2019 brachten de NVWA en Staatsbosbeheer naar buiten dat vissers uit Hardinxveld waren betrapt op het illegaal vangen van pootvis. Dat kan maar één bedrijf zijn.

Desgevraagd gaf de NVWA aan dat in overleg met het Openbaar Ministerie berichtgeving naar buiten is gebracht. De berichtgeving werd zonder nader onderzoek overgenomen in de media. Na de ontlastende uitspraak van de rechtbank Utrecht bleef het stil, de NVWA verwijderde de foute berichtgeving ook niet van haar website.

Mr. Hans Hermsen pikt dat niet: ,,De kwestie is nog niet afgedaan. Het is ongelooflijk wat de vissers via social media op hun bordje krijgen door foutieve berichtgeving van de zijde van nota bene overheidsinstanties.’’

De morele legitimatie-stichtingen van het Ministerie van LNV

Special interest met geweld van de staat
Het wonderlijke in Nederland is, dat mensen met private deelbelangen dus voor de overheid kunnen gaan werken. Om zo met staatsmacht die belangen te behartigen, zoals voor Sportvisserij Nederland. Deze club voert actief campagne samen met WNF tegen beroepsvissers op de rivieren, met name sinds invoering van het Aalherstelplan.(2008)

Tegelijk kunnen zij Bijzonder Opsporings Ambtenaren (boa’s) opleiden, en ook de sportvisfederaties hebben boa’s, waar ik de Heer Thielking (Rijkswaterstaat) vervolgens ook om wederhoor vroeg. Van zowel Dhr Schneider als van dhr Thielking heb ik tot op heden geen wederhoor mogen ontvangen over mijn vragen over de schijn van belangen verstrengeling.

Niet bij mij ligt de bewijslast van 100 procent, maar zij dienen zich te verantwoorden als publiek functionarissen met privaat deelbelang.

Het Ministerie van Klimaat

Zo kan de NVWA met dergelijke bijzonder gemotiveerde mensen, sportvissers, niet de schijn van belangenverstrengeling ontlopen. Zo ondergraven zij dus het gezag van de overheid.

In 1993 kreeg de Sportvissersfederatie Zuidwest-Nederland bovendien van de staat het volledige schubvisrecht in het benedenrivierengebied in handen. Zonder dat de beroepsvissers daarin werden gekend. Dus zij werden ook economisch concurrent, die visrechten mogen verpachten aan derden.

Mij dunkt zou dat het onderwerp moeten zijn, na mijn ervaringen reeds met zowel de AID, Milieupolitie en het OM die ten onrechte valkeniers terroriseerden. Op basis van de propaganda van Vogelbescherming en Arnold van Krefeld met zijn ‘onderzoek’: de betrouwbaarheid van de overheid.

Milieuclubs geven visserij alle schuld en verzwijgen waterkrachtcentrales met tientallen tonnen palingsterfte per jaar

‘Lobby/hobbyclubs dicteren handelen overheid’
Zoals Mr Hans Hermsen ook waarneemt, opgetekend door Visserijnieuws;

De Visserijwet is naar het oordeel van Hermsen niet zo ingewikkeld. Het wordt alleen lastig gemaakt door alle besluiten en uitvoeringsregelingen die daaronder zijn gehangen.

Maar in de praktijk is de juridische kant van de zaak vaak maar een fractie van het hele verhaal. Er zijn ook de grillen van de politiek, dat speelt zeker in de visserij een rol.

Zorgwekkend wordt het als ook overheidsinstanties zich niet op feiten gaan baseren, maar hun oren laten hangen naar propaganda. Professionele lobby en valse beeldvorming in dit geval vanuit sportvisserijorganisaties is van invloed op het denken van publieke instanties

‘Justitie’ gewapende tak special interest
Kortom, Mr Hermsen bevestigt vrijwel letterlijk de strekking van het artikel dat ik schreef. Het kan onmogelijk zo zijn, dat je als journalist niet over een ambtenaar mag schrijven waartegen een klachtenprocedure loopt. Echter, we vermoeden nu al wel waar het heen gaat.

Het ene loket van de overheid (‘het recht’) helpt het andere (LNV/NVWA). Zij kunnen je op voorhand beschadigen en je leven ruïneren. Het is duidelijk uit de dreigbrief dat Leendert S. met mij ook deze weg wil bewandelen.

En jij moet achteraf via ‘het recht’ maar zien, na vele juridische kosten, of je die schade vergoed krijgt. Los van alle negatieve energie, waar het ze misschien wel meer om te doen is.

Want wie bijvoorbeeld aangifte wil doen voor mishandeling door multiculti-criminelen- bij de vrouw van een vriend waren dit weekeinde twee tanden uit de mond geslagen- die moet maar ‘digitaal aangifte doen’. Oftewel, zij moest haar grieven in de Bermudadriehoek van het web van de overheid gooien, in de zekerheid dat er nooit iets mee gedaan wordt.

Zoals met mijn aangifte van diefstal ook niets is gedaan.

Sinds ik mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat opzegde bij de Raad van State op 19 augustus 2019 (imv 3 jaar frustreren Wob-procedure), beschouw Nederland en haar ‘recht’ als oligarchie die staatsgeweld misbruikt voor de private zelfverrijking van het grootbedrijf.

Hoe meer zij mij criminaliseren, hoe groter mijn aanhang. Mijn video’s worden al meer dan 120 duizend maal bekeken, niet alleen voor Blue Tiger maar ook voor andere kanalen. Dus haal het 1 uit de lucht, het andere gaat er mee door 🙂

Dreigen met Kort Geding

Maak ambtenarij weer persoonlijk aansprakelijk
Het is mijn werk om aan te tonen dat de door mij ingenomen positie geen lege polemiek is. De wijze waarop De Staat mij vervolgt en tot zwijgen wil brengen, is een bewijs voor de geldigheid van mijn werkhypothese. Nederland is geen rechtstaat maar een dictatuur en oligarchie.

Zie ook hoe de openlijk corrupte ambtenaar Bouwe de Boer als lobbyist werkt voor de VNO-NCW Noord in ‘groen’ jasje, Stichting Freonen fan Fryslan Fossielfrij. Bij de Nederlandse overheid werken disproportioneel veel types met ngo-banden die hun belangen behartigen met misbruik van staatsgeweld.

En die staatsgeweld willen aanwenden voor hun wereldverbeter-plannetjes. Zo is Loes de Maat die Leendert S. beschermt bij de NVWA in een vorig leven klimaatdiplomaat geweest voor het ministerie van EZ (in 2002). Je weet al uit welke hoek de wind waait.

Loes de Maat haar baan in 2002

Mijn werk als wetenschapsjournalist is om mensen uit hun slaap te wekken, en deze ongemakkelijke boodschap te verspreiden. Opdat mensen massaal in het geweer komen om Nederland te redden van de dictatuur die nu in stroomversnelling wordt uitgerold.

Wanneer je ambtenarij onschendbaar maakt, en iets abstracts als ‘de organisatie’ verantwoordelijk, dan vervalt iedere prikkel om rotte appels te verwijderen.

Daarom wil ik dat de persoonlijke aansprakelijkheid van ambtenaren op de politieke agenda komt. Alleen zo krijgen we

 • a. de veroorzaker van de schade krijgt de boete, kan direct ontslagen ipv zich verzekerd weten van betonnen CAO
 • b. herstel vertrouwen publiek bestuur

Mensen zijn het zat zo door De Staat en haar NPO gekoeioneerd te worden….

Ze willen Interessante Tijden uit de lucht halen
Het herstel van vertrouwen in de overheid bereik je volgens mij niet, door journalisten monddood te slaan met je OM. Maar goed, help mij maar aan nog meer publiciteit.

We zien de leugenachtigheid en corruptie van Uw zijde uit naam van ‘de regels’ met vertrouwen tegemoet, en bidden om God’s leiding in Jezus Christus naam.

Zie ook dat de persoon die zij als contactpersoon aanwijzen, dhr Klinkenberg zich een Liaison Officer Agressie en Geweld noemt. De overheid – die zich zelf het monopolie op geweld en agressie toe-eigent- framet zichzelf als slachtoffer van ‘geweld’.

En dat ‘geweld’ tegen de in zijn ego gekrenkte ambtenaar, dat is een kritisch artikel door een goed geïnformeerde wetenschapsjournalist:

Een in zijn ego gekrenkte ambtenaar behoudt zich het recht voor mij met geweld te ruineren

We sluiten af met de uitspraak van Thomas Jefferson: waar mensen bang zijn voor de overheid, daar heerst tirannie. Waar de overheid bang is voor burgers, daar heerst vrijheid.

Laat u niet langer voorliegen door deze overheid met haar steeds verder in absurditeit overtreffende regels. Kom in verzet tegen onrecht door deze leugenachtige corrupte entiteit, alle mensen met ruggengraat en verstand, ieder op eigen wijze met inzet van je eigen talenten.

De overheid moet weer bang voor ons worden, zodat er weer vrijheid zal zijn.

Van het Ministerie van Carola S.

Wij zijn ‘fan bugjen fremd’, en als ik dan in een camper moet gaan leven: nou, die komen tegenwoordig best in luxe varianten 🙂

10 Replies to “NVWA wil journalist (mij) monddood procederen”

 1. Beste Rypke,

  Houd vol ” mien jong”

  Want: Het is de tijd
  Die met beleid
  De rotzooi tegen de vlakte smijt
  En het kaf scheidt van het koren.

  Poot voor Trudy

  Carla Hofman-Veenstra

 2. Zeker in gedachten bij je, Rypke! Bewonder je strijdvaardigheid!
  Interessante Tijden blijft!
  Waarheid wint uiteindelijk Al-Tijd!

  Warme groet,

  Annette

 3. Dit jaar heb ik een klein bedrag gedoneerd en vanaf volgend jaar zal ik dat jaarlijks doen. Hopelijk zijn er meer lezers die jou steunen in de strijd tegen tirannie en dictatuur van “De Staat” en het verliezen van onze soevereiniteit.

 4. Precies zoals Rypke regelmatig ervaart is er tegenwoordig meer en meer een enorme censuur. En men gebruikt de hun beschikbare macht om mensen monddood proberen te maken. Zie ook weer dit artikel telegraaf.nl/nieuws/520296400/arts-vergelijkt-coronabeleid-met-holocaust-lumc-door-het-stof

 5. Beste Rypke,

  we leven in een tijd waarin het kwade in de wereld volop zichtbaar wordt gemaakt door vanuit goede Geest geïnspireerde mensen zoals jij, waarvan ik er steeds meer zie, gelukkig.
  Uiteindelijk zal het kwade daar voor moeten buigen denk ik.
  De strijd vraagt ruggegraat, en die heb je Rypke.
  Je inspireert mij en ik hoop al jouw lezers en kijkers naar Blue Tiger Studio.

 6. Elke “foute” ambtenaar, overheid instelling en de Staat der Nederlanden, zal op juridische gronden van het Pikmeer Arrest 1996 en het Volkel arrest zichzelf als onschendbaar doen verklaren.
  Vechten tegen de bierkaai is het gezegde, daarom heeft elke publiekrechtelijke instelling en haar uitvoerders een bloedhekel aan elke burger die haar fouten aan de kaak stelt.
  Deze instellingen dan wel uitvoerders zullen zich dan ook maximaal (ten koste van belastinggelden) inspannen om de melder van de mogelijke fouten totaal monddood te maken. Censuur in optima forma is het handelsmerk van de overheidsdienaar wiens fouten publiek worden gemaakt. De boodschapper moet al dan niet letterlijk afgemaakt worden.
  Om daartegen te vechten moet men een olifantshuid, een heel stevige opstelling en lange adem hebben.

 7. Was de Overheid ooit in het leven geroepen voor de burgers, nu is de Overheid een Fenomeen op zichzelf geworden. Met als doel: diezelfde burgers maximaal/optimaal te belasten. De smeerlappen hebben zelfs onderzoek gedaan: wat kan er maximaal uit de samenleving aan geld worden geperst, wat is het maximale belastingtarief waarbij de economie net niet instort en iedereen zich maximaal uitslooft.
  Zodat de Overheid gul andermans geld kan uitdelen aan een ieder die het haar goed dunkt. Het draait allemaal om geld. Censuur, repressie en machtsmisbruik zoals jou is overkomen horen daar bij. Hulde voor je moed.

Laat een reactie achter op Rien Boluijt Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *